​​​​​​​Rekrytoinnin ammattilaisella on vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä

Eettiset ohjeet ohjaavat rekrytoijaa toimimaan eettisten periaatteiden mukaisesti. Rekrytointia tehtäessä on muistettava, että valintapäätös on pystyttävä tarvittaessa perustelemaan eettisesti. Eettisillä ohjeilla tuetaan oikeudenmukaista ja arvokriittistä toimintatapaa. Ne takaavat, että samat säännöt pätevät kaikkiin, eikä rekrytoijalla ole omia intressejä tai ennakkoluuloja. ​​Oikea tieto, kuulluksi tuleminen, reilu kohtelu, henkilön arvostaminen ja kunnioittaminen sekä tasa-arvoisuus ovat yhdenvertaisen kohtelun perusta.

HRA-sertifioidut rekrytoijat sitoutuvat noudattamaan rekrytoidessaan rekrytoinnin eettisiä periaatteita.


Rekrytoinnin eettiset periaatteet

​​​​​​​

​​​​​​​Toimimme rehellisesti, avoimesti ja kohtelemme ehdokkaita tasapuolisesti.

​​​​​​​Kohtaamme ehdokkaat yksilöinä ja kunnioitamme ihmisten erilaisuutta.

Suhtaudumme ehdokkaisiin yhdenvertaisina sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta.

Sitoudumme noudattamaan ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista omassa toiminnassamme.

Tunnistamme vastuumme sekä ehdokkaalle että rekrytoivalle esimiehelle, käytämme rekrytoijan valtaa oikein.

Noudatamme rekrytoinnissa alan hyviä käytäntöjä ja tekemiämme sopimuksia.

Huolehdimme, että työpaikkailmoitukset ovat riittävän kattavasti kuvattu tehtävään tarvittavista ominaisuuksista ja pätevyydestä.

Varmistamme, että avoimen tehtävän ilmoituksen esilläoloaika on realistinen.

Lupaamme aidosti kuunnella ehdokasta ja annamme tilaisuuden osoittaa hänen ammattitaitonsa.

Tiedotamme ehdokasta työoloista ja -oikeuksista, sekä mahdollisesta urakehityksestä.

Tunnistamme osaamisen ja ammattitaidon voi hankkia monella tavalla.

Painotamme valinnassa monipuolista asiantuntemusta ja osaamista sekä käytämme riittävän monenlaisia valintaa tukevia välineitä.

Arviointimme perustuu ehdokkaan todelliseen avoimena olevan profiilin sopivuuteen, emme ota vastaan lahjuksia.

Pidämme hakijoita ajan tasalla koko valintaprosessin ajan ja kerromme haun päättyessä valintaan vaikuttaneet kriteerit.​​​​​

Varmistamme, että ehdokkaan pätevyys ja ominaisuudet ovat profiilin mukaisia

Emme anna muiden tai oman henkilökohtaisen edun vaikuttaa mielipiteeseemme

Annamme hakijalle palautteen reilulla ja kunnioittavalla tavalla.

Rekrytoinnin periaate on, että rekrytointi on hakijalle maksuton.